Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Indiska investeringar i en turbulent värld

Se PDF

  • 2022 har börjat turbulent. Kriget i Ukraina, stigande inflation och pandemin som ännu inte är över har skapat stor osäkerhet på världens börser. Tillväxtmarknader påverkas dock väldigt olika och som investerare är det viktigare än någonsin att hitta strukturella tillväxtmöjligheter som sträcker sig över flera år.

  • Historiskt har det visat sig att det innebär en lägre risk att investera i ett land med stark utvecklingspotential än i länder vars aktiemarknader är lågt värderade. Trots det ligger fokus ofta på låga värderingar vid investeringar på tillväxtmarknader. Indien är värderingsmässigt en av de dyrare marknaderna, men landet har presterat bättre än genomsnittet mätt under vilken femårsperiod som helst de senaste 20 åren. 

  • Den reforminriktade politiken har de senaste åren lett till ökad produktivitet, vilket resulterat i att landet har klarat sig relativt bra även under covid-19-pandemin.

  • Den indiska aktiemarknaden har ridit ut den värsta stormen och varit en av de bästa aktiemarknaderna under första kvartalet 2022. Vi ser fortsatt Indien som en av de mest attraktiva investeringsmöjligheterna det kommande decenniet.

De kraftigt stigande råvaru- och energipriserna till följd av Rysslands invasion av Ukraina är en utmaning för många länder. Indiens beroende av rysk energi är lågt och den totala importen från Ryssland är mindre än två procent. Exporten till Ryssland är mindre än en procent av den totala exporten. Konflikten i Ukraina har därför också en begränsad direkt påverkan på Indiens ekonomi. Trots detta kommer stigande energipriser att leda till högre inflation, eftersom Indien importerar cirka en tredjedel av sin totala energiförbrukning, varav merparten är olja och gas. Stigande energipriser medför stigande kostnader för bolagen och högre lönekrav från de anställda i och med att hushållens kostnader ökar. Indien står dock starkare än någonsin tack vare kraftig ekonomisk återhämtning och stora valutareserver. Vår bedömning är att Indien klarar högre energipriser så länge oljepriset på sikt inte överstiger 110 USD per fat. 

Tydliga förändringar stödjer våra investeringar
Med cirka 1,3 miljarder invånare där mer än hälften är under 35 år kan Indien betraktas som ett land präglat av oerhörd mångfald. För att hitta långsiktiga vinnare på aktiemarknaden krävs därför djup förståelse och kännedom om landet. Under vår senaste vistelse till Indien i februari såg vi många tecken på positiv utveckling och som ger stöd åt de tre teman våra investeringar bygger på:

1) Finansiell inkludering: Fler får tillgång till bankkonto och andra finansiella tjänster.
2) Bostadsutveckling: Efterfrågan på bostäder är stor i Indien.
3) Ekonomisk integration: I takt med att den informella ekonomin formaliseras kommer statsfinanserna att förbättras.

En av de viktigaste sakerna vi såg är att det digitala betalningssystemet på snabb tid har implementerats i hela landet. Små transaktioner på så lite som 10 amerikanska cent genomförs nu digitalt. Det är en betydande förändring som stöder finanssektorn och formaliseringen av ekonomin. Inte minst är det ett genombrott för den digitala ekonomin. Detta återspeglas nu även i att Indien är världsledande inom fintech, mätt med Global Fintech Adoption Index i Indien.

En annan viktig observation är den ökade byggaktiviteten som stödjer investeringstemat bostadsutveckling. Det finns en ökande efterfrågan på bostäder, vilket stöds av bättre tillgång till lånefinansiering. I praktiskt taget alla städer vi besökte såg vi både stora infrastrukturprojekt och fastigheter under konstruktion. Det är ett tidigt tecken på att en investeringscykel inletts, och som ger medvind till våra nuvarande investeringar. Vi såg också en annan typ av reklam i stadsbilden. Så sent som för några år sedan gjorde bolagen i Indien vanligtvis reklam för vardags- och konsumentinriktade produkter. Idag präglas bilden av annonsörer från bolag inom bolån, bostadsbolag och nystartade teknikbolag. Det är en tydlig förändring som tyder på utveckling i konsumtionsmönstret.

Indien är idag en inhemskt orienterad, konsumentdriven ekonomi med över 2 000 USD i BNP per capita. Eftersom medelinkomsten nu passerat denna punkt förväntar vi oss hög tillväxt och efterfrågan även på sällanköpsvaror och tjänster framöver. 

Framtiden
Isolerat sett kommer höga energipriser att påverka Indiens betalningsbalans och ekonomi negativt. Men mot bakgrund av landets stora valutareserver och relativt goda inflationshantering, där Indiens svar på covid-19-pandemin var fokuserad på reformer för att bland annat förbättra landets infrastruktur, har Indien ett bra utgångsläge.

På energiområdet har Indien satsat stort på grön omställning och att bli självförsörjande. Fokus ligger på att utnyttja de inhemska resurserna bättre. Indien har satt upp ambitiösa mål och landet ligger redan före målet när det gäller att använda förnybar energi. Vi tror att den här utvecklingen kommer att accelerera.

När det gäller covid-19 tror vi att Indien har passerat den värsta perioden. Nedstängningarna har medfört utmaningar i leverantörskedjorna, vilket är en bidragande orsak till den stigande inflationen. Vi ser nu tecken på en ny och potentiellt långvarig återhämtning för indiska investeringar. Detta stöds av reformpolitiken, infrastruktursatsningar och attraktiva finansieringsmöjligheter för bostadsköpare. Dessutom har bolagen generellt sett starka balansräkningar, högt kapacitetsutnyttjande och hög avkastning på eget kapital. Utbyggnaden av infrastrukturen lägger grunden för fortsatt hög tillväxt. 

Läs mer om våra investeringar i Indien och tillväxtmarknader här: Ny investeringscykel i Indien och Potential i ökat välstånd.